Over Spreek met Freekje

Spreek met Freekje, gevestigd aan de Douzastraat 4, 2581 RX te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Spreek met Freekje en waarom

Contact

Persoonsgegevens kunnen achtergelaten worden op www.spreekmetfreekje.nl of via e-mail naar freekje@spreekmetfreekje.nl

Persoonsgegevens

Spreek met Freekje verwerkt persoonsgegevens die door jou zijn achtergelaten op www.spreekmetfreekje.nl of gegevens die door jou gedeeld zijn om diensten af te nemen. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Bedrijf
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Overige persoonsgegevens welke verstrekt worden door het volgen van een training, zoals gevolgde training, leerdoel en feedback na het afronden van een training of coach programma

Als je er van overtuigd bent dat er zonder toestemming bijzondere of gevoelige persoonlijke gegevens zijn verzameld, neem dan contact op via freekje@spreekmetfreekje.nl. De informatie wordt dan verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag je persoonsgegevens verwerkt worden

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te contacten via telefoon of email om de afgenomen dienstverlening uit te voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Om de aangeboden dienst gedegen uit te kunnen voeren
  • Vanwege wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden

Spreek met Freekje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spreek met Freekje verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, zoals het informeren van een co-trainer over deelname of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Cookies

Spreek met Freekje gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies ook lokaal verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spreek met Freekje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar freekje@spreekmetfreekje.nl.

 

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Stuur de hiervoor genoemde stukken per e-mail naar freekje@spreekmetfreekje.nl

Spreek met Freekje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe je persoonsgegevens beveiligd worden

Spreek met Freekje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via freekje@spreekmetfreekje.nl