Algemene Voorwaarden Spreek met Freekje

Laatst gewijzigd op 11 januari 2023

1. Begrippen en toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) diensten die uitgevoerd worden door Spreek met Freekje. Tenzij Spreek met Freekje zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling voor een van de diensten van Spreek met Freekje houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Met ‘Spreek met Freekje’ wordt zowel de natuurlijke persoon Freekje Mollema als de onderneming Spreek met Freekje bedoeld. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Spreek met Freekje in het kader van een opdracht of dienst worden ingeschakeld.

 

2. Prijzen en kosten

Alle prijzen die op de website van Spreek met Freekje staan, zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW (21%). Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Spreek met Freekje bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 

3. Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt door het digitaal ondertekenen van de offerte. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via een bankoverschrijving zoals vermeld op de factuur.

4. Betaaltermijn

Tenzij we anders schriftelijk zijn overeengekomen vindt betaling plaats 30 dagen na de factuurdatum. Wordt de factuur niet (volledig) betaald binnen de betaaltermijn? Dan behoudt Spreek met Freekje zich het recht om rente in rekening te brengen vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment dat het gehele bedrag voldaan is.

 

5. Reclamatie en annuleren

Mijn doel is om zoveel mogelijk tevreden deelnemers te hebben. Voldoet iets niet aan jouw verwachting? Stuur me dan een e-mail op freekje@spreekmetfreekje.nl. We zoeken dan samen eerst naar een oplossing.

Bedenktijd

Na het aanvaarden van het aanbod heb je 14 dagen bedenktijd. Wanneer je besluit van de dienst af te zien dan is dit kosteloos. Heb je al betaald? Dan krijg je je geld terug.

Niet tevreden

Ben je niet tevreden over de dienst nadat we al van start zijn gegaan? Ook wanneer je nog in je bedenktijd zit, geldt het volgende:

  • Diensten met een doorlooptijd langer dat 1 dag: wanneer we meerdere sessies hebben gepland kan je annuleren binnen 14 dagen na de startdatum. Voor het uitgevoerde deel van de dienst moet betaald worden. In overleg maken we afspraken over een aangepast vervolg van de dienst of annulering. Ik zal altijd vragen naar de opdrachten die we (samen) hebben uitgevoerd en de kennis die is gedeeld om er zeker van te zijn dat je serieus hebt kennisgenomen van en deelgenomen hebt aan de dienst.
  • Diensten met een doorlooptijd korter dan 1 dag: het is niet mogelijk je geld terug te krijgen tenzij we gezamenlijk anders overeenkomen.

Reden van annulering

Als je aangeeft onvoldoende tijd of geld te hebben, is dit géén reden tot restitutie. Wanneer de dienst niet binnen 14 dagen na het accepteren van het aanbod, of na de startdatum van het aanbod wordt geannuleerd, geldt de dienst als ‘geaccepteerd’. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

 

6. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Spreek met Freekje, van het personeel en de producten van Spreek met Freekje voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Spreek met Freekje is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Spreek met Freekje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van Spreek met Freekje. De aansprakelijkheid van Spreek met Freekje is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst.

 

7. Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Spreek met Freekje opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als Spreek met Freekje het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Spreek met Freekje of bij de toeleveranciers van Spreek met Freekje.

 

8. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

9. Bedrijfsgegevens

Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur ons een e-mail naar freekje@spreekmetfreekje.nl

Spreek met Freekje

Douzastraat 4

2581RX Den Haag

 

freekje@spreekmetfreekje.nl

KVK nummer:  76077616

BTW nummer: NL003036122B69